حلبی ، از علمای نامدار سلفی ، مدعی است که به کار بردن کلمه «امام» برای امیرمؤمنان علی بن أبی طالب علیه السلام، از افکار شیعی است که به اهل سنت سرایت کرده است، پس باید جزء کلمات ممنوعه قرار گیرد…

بسم الله الرحمن الرحیم

حلبی ، از علمای نامدار سلفی ، مدعی است که به کار بردن کلمه «امام» برای امیرمؤمنان علی بن أبی طالب علیه السلام، از افکار شیعی است که به اهل سنت سرایت کرده است، پس باید جزء کلمات ممنوعه قرار گیرد…

دشمنی وهابی‌ها با امیرمؤمنان علیه السلام و توهین‌های آنان به اهل البیت علیهم السلام مسأله‌ای ثابت شده و قطعی است. موارد بسیاری می‌توان برای اثبات این مسأله بیان کرد.

یکی از نمونه‌ها، ممنوع کردن گفتن کلماتی همچون : امام، علیه السلام و کرم الله وجهه در وصف آن حضرت است .

علی بن حسن حلبی سلفی، در کتاب التنبیهات المتوائمه … در این باره می‌نویسد:

تنبیه: تخصیص الصحابی الجلیل، والخلیفه الراشد (الرابع) بوصف (الإمام): نفحه شیعیه، (تسربت) إلى أهل السنه!!

فحقها أن تلحق بـ (المناهی اللفظیه) شأنها شأن تخصیصه ـ رضی الله عنه ـ بـ : (علیه السلام)، أو: (کرم الله وجهه)!! ولا فرق ـ فتأمل!

تذکر: اختصاص دادن صحابی بزرگوار و خلیفه راشد چهارم، به صفت «امام» تفکر شیعی است که به اهل سنت، سرایت کرده است. پس سزاوار است به «کلمات ممنوعه» اضافه شود. حال اختصاص دادن آن حضرت به «امام» همانند اختصاص دادنش به «علیه السلام» و «کرم الله وجهه» است و هیچ فرقی ندارند.

 

1 2 3

 

و این بدان معناست که گفتن «امام» به امیرمؤمنان جایز نیست؛ همان طوری که گفتن «علیه السلام» و «کرم الله وجهه» بعد از بردن نام آن حضرت جایز نیست و باید به کلمات ممنوعه اضافه شود.

سلیمان بن صالح الخراشی، به توصیه حلبی عمل کرده و این کلمات در کتاب معجم المناهی اللفظیه افزوده است:

 

4 5 6

 

و بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی نیز در پاسخ به سؤالی در باره جمله «کرم الله وجهه» می‌گوید که این از دسیسه‌های شیعیان است:

 

7 8 9

 

با این که بخاری در صحیح خود ، چندین بار از کلمه «علیه السلام» برای امام امیرمؤمنان علی بن أبی طالب علیه السلام و کرم الله وجهه، استفاده کرده است؛ از جمله :

 

10 11 12 13 14 15

 

و ابن تیمیه حرانی در کتاب‌های مختلف خود از کلمه «کرم الله وجهه» استفاده کرده است؛ از جمله در  کتاب مجموع فتاوی و تلبیس الجهمیه:

 

16 17 18 19 20

 

و از آن جایی که مذهب ساختگی وهابیت هر روز در حال تکمیل شدن و پیشرفت است، در چاپ‌های بعدی «کرم الله وجهه»‌ را به «رضی الله عنه» تغییر داده و تحریف کرده است:

 

21 22 23

 

ابن حجر هیثمی در کتاب فتاوی الحدیثیه ، تصریح می‌کند که چون امیرمؤمنان علیه السلام هیچگاه در برابر بت‌ها سجده نکرده است، از جمله «کرم الله وجهه» پس از نام آن حضرت استفاده می‌شود و او شایسته چنین احترامی است:

 

24 25

 

همچنین آلوسی وهابی در کتاب‌های مختلف خود از کلمه «امام» و «کرم الله وجهه» برای احترام آن حضرت استفاده کرده است .

 

26 27 28 29 30

 

هرچند که هزاران مورد می‌توان در کتاب‌های اهل سنت یافت که از این کلمات استفاده کرده‌اند؛ اما به جهت اختصار به همین یک مورد بسنده می‌شود.

اگر روزی وهابی‌ها تصمیم بگیرد و مسلمان بودن امیرمؤمنان علیه السلام را نیز منکر شوند و حتی اصل وجود آن حضرت را منکر شدند، زیاد تعجب نکنید . وهابیت همچنان در حال پیشرفت و کامل شدن است.