هر کسی با یاری یاره /  منم حسین رو دوست دارم

تا خدا خدایی داره / منم حسین و دوست دارم

 

 

 

 

هر کسی با یاری یاره

منم حسین رو دوست دارم

 

تا خدا خدایی داره

منم حسین و دوست دارم

 

 

اگه که صد بار بمیرم

از سر نو زنده بشم

 

بازم میگم فقط حسین

بازم میگم فقط حسین

 

سید جواد ذاکر

سید جواد ذاکر

 

 

اگه چون کبوتری

کشته و پرکنده بشم

 

بازم میگم فقط حسین

بازم میگم فقط حسین

 

دوستش دارم چه کار کنم

چه کار با عشق یار کنم

 

زلفش سیاش به من می گفت

عقل تو تار و مار کنم

 

منم سگ کوی حسین

منم سگ کوی حسین

منم سگ کوی حسین

دیوونه روی حسین

 

صید دو چشمانش شدم

کی می تونم فرار کنم

 

دو چشمونش به من می گفتم

عقل تو تار و مار کنم

 

ای خدا تو دوست بدار

هر که حسین رو دوست داره

 

یار و یاورش تو باش

هر که با یار تو یاره