سرحلقه دیوانگاه مولا امیر المؤمنین / راز دل شیدا دلان مولا امیر المؤمنین .

خواهم که سر مستت کنم از ساغر مولا علی / هم نیست و هم هستت کنم از ساغر مولا علی

 

 

سرحلقه دیوانگاه مولا امیر المؤمنین

راز دل شیدا دلان مولا امیر المؤمنین

 

خواهم که سر مستت کنم از ساغر مولا علی

هم نیست و هم هستت کنم از ساغر مولا علی

 

سید جواد ذاکر

سید جواد ذاکر

 

شیدا شوی رسوا شوی سرمست بی پروا شوی

مجنون دربستت کنم ، از ساغر مولا علی