علیمی ـ شهادت امام باقر علیه السلام

تاب گیسوی سیاهت کرده بی سامان مرا ( شور )