لحظه مستی و شور ، روی بال و پر حور .

دست حیدر توی دستای پیامبر ؛ یعنی نور علی نور

 

 

 

Download (2)