مسموم شدن رسول خدا صلی الله علیه وآله ، از طریق بعضی از همسرانش

دکتر حسن بن فرحان مالکی : رسول خدا صلی الله علیه وآله از طریق بعضی از امهات المؤمنین ، مسموم شد و به شهادت رسید !! سخنان تکان دهنده دکتر حسن بن فرحان المالکی از مبلغان مشهور اهل سنت و اهل سعودی که مدعی شده است، بعضی از طلقا مثل ابو سفیان و معاویه ، … ادامه خواندن مسموم شدن رسول خدا صلی الله علیه وآله ، از طریق بعضی از همسرانش