یادش به خیر عجب برنامه ای بود!!

سید محمد یزدانی استاد ابو القاسمی و مجری عزیز جناب آقای غضبانی

سید محمد یزدانی
جناب استاد ابو القاسمی
و مجری عزیز جناب آقای غضبانی

 

 

آرامش کامل بعد از اجرای برنامه کلمه طیبه

 

آرامش کامل بعد از اجرای برنامه کلمه طیبه . یادش به خیر .