اگر گهواره را پس داده بودند؛ دلم خوش بود با طفل خیالی رباب است و خروش و خسته حالی به دامن اشک و جای طفل خالی   اگر گهواره را پس داده بودند دلش خوش بود با طفل خیالی گهواره خالی