اگر گهواره را پس داده بودند؛ دلش خوش بود با طفل خیالی

 

رباب است و خروش و خسته حالی

به دامن اشک و جای طفل خالی

اگر گهواره را پس داده بودند

دلش خوش بود با طفل خیالی

 

گهواره خالی