پدر جان! کدام سنگدلی سرت را برید و محاسن تو را به خون پاکت خضاب کرد؟

یا أبتاه من ذا الّذی خضبک بدمائک ،

یا أبتاه من ذا الّذی قطع وریدیک ،

یا أبتاه من ذا الّذی أیتمنی على صغر سنّی ،

یا أبتاه من بقی بعدک نرجوه ،

یا أبتاه من للیتیمه حتّى تکبر

 

  • پدر جان! کدام سنگدلی سرت را برید و محاسن تو را به خون پاکت خضاب کرد؟
  •  پدر جان! چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ پس از مادر، از غم فراق او به دامان تو پناه می‏آوردم و محبت او را در چشم‏های تو سراغ می گرفتم، اکنون پس از تو به دامان که پناه برم؟
  • پدر جان! پس از تو چه کسی نگهبان دختر کوچکت خواهد بود، تا این نهال نو پا به بار بنشیند؟
  • پدر جان! پس از تو چه کسی غمخوار چشم های گریان من خواهد بود؟

رقیه