خدایی که پیروان سقیفه برای خود ترسیم کرده‌اند، در واقع همان فرعونی است که روی کرسی می‌نشنید و رعیت هایش اطراف او را احاطه کرده اند