کلیپ کشتار بی رحمانه کودکان و جوانان عراقی توسط داعش

برهنه کردن صدها جوان از مردم عراق و کشتن آنان توسط وحشی های داعشی .

کشتن یک کودک توسط داعش

طرفداری کارشناسان شبکه کلمه از داعش و جنایات آنان