مژده خدا از آسمون رسید . زائرای کعبه رو خبر بدید ….