هر شیعه‌ای ز رخ نور حیدر است و بس . این دل همیشه بر در او نوکر است و بس …