تو آن علی هستی که که مافوق هر بلندی، منزلت یافتی …