روی دست نبی ببین می‌تابد ماه جمال حیدر . حاج محمود کریمی