بازم تو کوچه دل نسیم غدیر پیچید ، بازم به دل زمین نور ولایت تابید