خلیل و عالم بالا ؛ دل هر عاشق شیدا علی گوید علی جوید …