دادن درآمد مواد مخدر به مدارس یا مساجد، جایز است . گرفتن این پول توسط مدیران مدارس؛ حتی اگر بداند از راه غیر مشروع تهیه شده، اشکالی ندارد . اگر شخص اهدا کننده نیت خیر داشته باشد، ثواب هم می‌برد.

محمد عمر سربازی، دانشمند نامدار اهل سنت سیستان و بلوچستان، مدیر مدرسه منبع العلوم کوهون، در کتاب مجالس قطب الإرشادش در پاسخ به سؤالی در باره حکم در آمد مواد مخدر می‌گوید:

دادن درآمد مواد مخدر به مدارس یا مساجد، جایز است . گرفتن این پول توسط مدیران مدارس؛ حتی اگر بدانند از راه غیر مشروع تهیه شده، اشکالی ندارد . اگر شخص اهدا کننده نیت خیر داشته باشد، ثواب هم می‌برد.

 


نکته عجیب‌تر این که گفته است اگر کسی از راه دزدی، ربا خواری یا شراب فروشی هم درآمدی به دست بیاورد و پولش را به مدرسه و مسجد بدهد، حرمتش رفع و زایل می‌شود!!! آیا این کار همان «پول شویی» نیست که تمام دنیا آن را غیر اخلاقی و ناپسند می‌دانند؟

با این گونه فتاوا آیا می‌توان به مبارزه با مواد مخدر و نابودی این افیون خانمان سوز، خوشبین بود؟