تا نفس دارم ، میگم علی ولی الله .

به سر دارم می گم علی ولی الله

علی ولی الله . علی ولی الله

 

Download (2)

 

سر در مدینه ، با خون روی سینه

باید بنویسند شیعه ها ، علی ولی الله

روی درب و دیورا ، توی کوچه بازار

حک می شه به دست عاشقا ، علی ولی الله

 

حاج محمود کریمی