گفتم امام باقر صبری عجیب دارد

گفتند در مدینه قبری غریب دارد

گفتم مگر صفای وافر ندارد آن جا

گفتند غیر مهدی زائر ندارد آن جا

 

گفتم مگر مزارش صحن طلا ندارد

گفتند قصه عشق چون و چرا ندارد

۲۰۱۴-۱۰-۰۲ ۰۵.۴۶.۱۵