همان طور که در صحیح بخاری آمده است که وقتی برای مردم شام دعای برکت را کرد و برای یمن نیز دعای برکت کرد ، به او گفته شد که برای نجد هم دعا کنید . پیامبر (ص) فرمود : قرن الشیطان از آن جا بیرون می آید . پیامبر (ص) راست می گفت که این فکر در نجد گسترش پیدا کرد . این یک مذهب شیطانی است که پیامبر (ص) آن ها را این چنین نامیده است .

دکتر السید جبر الحسنی: شاخ شیطان از نجد ظهور کرده است:

دکتر السید جبر الحسنی از علمای الازهر :

 

 

 

 

این خلاصه مسأله است که می خواهم بدانم نظر اجماعی علمای اسلام را بدانم قبل از این که شبهه مخالفین و خارجین از اجماع را بدانم که نام آن ها سلفی یا وهابی یا انصار السنه المحمدیه است .

همه این اسم های مختلف همه یک فکر هستند و با مجله توحید نیز ارتباط دارند و حزبی به اسم اصالت و حزبی به اسم نور در مصر و شبکه های ماهواره ای دارند مثل شبکه های ناس و رحمت …

همه این ها برای این است که بدانیم این مردمان چه می گویند ؟


jabri3

ما نمی خواهیم به صورت پوشیده صحبت کنیم ؛ بلکه می خواهیم واضح صحبت کنیم ، یا به آن ها قرنیون گفته می شود ، نسبت به قرن (شاخ یا امت ) الشیطان .

این ها اسم های آن ها در کشور های مختلف است . یعنی بعضی از علما در کتب خویش آن ها را به قرنیون نامگذاری کرده اند ؛ زیرا قرن الشیطان از نجد بیرون می آید .

و نام آن ها را قرنی گذاشته اند ، تا آن ها را به قرن الشیطان نسبت دهند .

بعضی از مردم آن ها را وهابی می گویند ؛ زیرا این نظر در ابتدا از محمد بن عبد الوهاب شروع شد و آن ها را به او نسبت می دهند .

بعضی از مردم آن ها را سلفی می نامند ؛ زیرا آن ها خود را سلفی می دانند .

بعضی از علما آن ها را نجدیه می نامند ؛ زیرا در نجد رشد پیدا کردند .

این سخنان برای این است که فریب نام های مختلف آن ها را نخوری . ولی همه این ها یک فکر هستند .

همان طور که در صحیح بخاری آمده است که وقتی برای مردم شام دعای برکت را کرد و برای یمن نیز دعای برکت کرد ، به او گفته شد که برای نجد هم دعا کنید .

پیامبر (ص) فرمود : قرن الشیطان از آن جا بیرون می آید .

پیامبر (ص) راست می گفت که این فکر در نجد گسترش پیدا کرد . این یک مذهب شیطانی است که پیامبر (ص) آن ها را این چنین نامیده است که منجر به جدال و تفرقه و مراء و سوء الظن بین مسلمانان شده است و ناموس مسلمانان با اشکال گرفتن به مهمترین ثروت مسلمانان یعنی دین آن ها را حلال شمرده اند و ادعا کردند که آن ها مشرک هستند .

 

Jabri

 

زائران قبور انبیاء و صالحین را قبر پرستان نامیدند . این مطالب در کتب آن ها تا این زمان موجود است و در نوشته جات آن ها نیز آمده است .

این تهمت بزرگی است و اگر کسی مسلمانی را به شرک متهم کند و او مشرک نباشد ، خود مشرک می شود ؛ زیرا تکفیر مسلمانان صحیح الاعتقاد کفر است .

همان طوری که غیر مسلمانان همین اعتقاد را نسبت به مسلمانان دارند .