تطهیر شراب با ریختن آب با  افتابه ؛ خوردن کفتار ؛ ذبائح اهل کتاب حلال است ؛ خوردن گوشت سگ و گربه ؛ خوردن مگس و سفره های رنگارنگ وهابی ها همگی در وهابی چه خبر ۳