منفور و خبیث و منزجر باید شد . بی هیچ دلیلی منفجر باید شد .

صحنه های از انفجار اماکن مسلمین توسط وهابی ها .