سوتی های رسانه ای شبکه های وهابی کلمه . آوردن شتر به داخل استدیو و …