این قسمت از وهابی چه خبر ، تنها قسمتی بود که از برنامه راه و بیراه پخش شد . انصافا خیلی زیبا و جالب شده بود این قسمت .