نماز خواندن با کفش ؛ نماز خواندن به سمت دو قبله . سجده بر باسن فرد جلویی . اقتدا به یک بهائی و بی دین و…