تف کردن در حال نماز . ابطال وضو در حال نماز . اقتدا به کودکان . اقتدا کردن مردان به خانم در نماز جماعت و…