نحوه استفاده وهابی ها از سلاح های جنگی . خود کشی با سلاح های خودی